۱) سیستم مدیریت کیفیت: ISO 9001: ۲۰۰۸

 

۲) سیستم مدیریت زیست محیطی: ISO 14001:2004

 

۳) سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ارگونومی: BS OHSAS 18001:2007

 

۴) سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان: ISO 10002:2004