نوع جنس:


  نوین آفرین
  بلوار قرنی، بین قرنی ۲۳ و ۲۵، برج ساینا، طبقه همکف، واحد۷۲/۱
  مشهد-ایران

  ۰۵۱۳۷۱۳۴۶۷۸-۸۱
  ۰۵۱۳۷۱۶۴۶۸۰
  ۱۰۰۰۵۱۳۷۱۳۴۶۸۱
  info@novinafarin.com