نوین آفرین
بلوار قرنی، بین قرنی ۲۳ و ۲۵، برج ساینا، ساختان ساینا۲، طبقه ششم، واحد۶۰۷
مشهد-ایران

۰۵۱۳۷۱۳۴۶۷۸-۸۱
۰۵۱۳۷۱۶۴۶۸۰
۱۰۰۰۵۱۳۷۱۳۴۶۸۱
info@novinafarin.com