پروژه الیزه

پروژه الیزه واقع در بلوار حکیم نظامی مشهد استفاده از لوله و اتصالات نسوز، خم سرد شرکت یزدپولیکا

برج سلمان

در سال ۹۵ برج سلمان واقع در خیابان راهنمایی مشهد متاسفانه طعمه حریق شد که شواهد حاکی از بروز اتصالی در سیستم برق و بروز آتش و سرایت آن به نمای قابل اشتعال این برج بود. مسئولین اجرایی این برج برای باسازی قسمت های آسیب دیده تصمیم گرفتند از لوله و اتصالات برقی یزدپولیکا که خاصیت خم سرد و نسوز دارد استفاده نمایند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در برج نباشند.