طرح الگویی با استفاده از لوله های U-PVC در آبیاری تحت فشار

طرح الگویی پایلوت شرکت یزدپولیکا در شهر کرج و شهرستان فیض آباد با استفاده از لوله های U-PVC در آبیاری تحت فشار