برج سلمان

در سال ۹۵ برج سلمان واقع در خیابان راهنمایی مشهد متاسفانه طعمه حریق شد که شواهد حاکی از بروز اتصالی در سیستم برق و بروز آتش و سرایت آن به نمای قابل اشتعال این برج بود. مسئولین اجرایی این برج برای باسازی قسمت های آسیب دیده تصمیم گرفتند از لوله و اتصالات برقی یزدپولیکا که خاصیت خم سرد و نسوز دارد استفاده نمایند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در برج نباشند.