هتل قصر طلایی

هتل قصر طلایی واقع در خیابان امام رضا (ع) مشهد استفاده از لوله برقی نسوز و خم سرد یزدپولیکا