پروژه الیزه

پروژه الیزه واقع در بلوار حکیم نظامی مشهد استفاده از لوله و اتصالات نسوز، خم سرد شرکت یزدپولیکا