پروژه تجاری تفریحی مشهد مال

استفاده از لوله و اتصالات برقی توسط پروژه تجاری و تفریحی مشهد مال واقع در بلوار خیام مشهد